Främlingen (The Stranger)

Next Saturday, the third of June the exhibition Främlingen (The Stranger) opens at Södertälje Konsthall. I will show a new video called Mamma.

Mamma, HD-video, 30:40 min

FRÄMLINGEN I SÖDERTÄLJE
Södertälje Konsthall i samarbete med Konstfack 3 – 10 juni 2017

Vernissage lördagen den 3 juni kl 11-15.
Invigning kl 13:00
med konsthallschef Kristina Möller, intendent Sarah Guarino Florén och professor Tom Sandqvist

VEM ÄR ”DEN ANDRE”? Hur ska vi kunna gestalta relationen mellan ”vi” och ”dom”? Hur möter vi främlingen? Vem är främlingen? Vem är du och jag? Hur formas våra identiteter? Hur kan vi gestalta ”den Andre”?

Egentligen är Främlingen i Södertälje ingen utställning i vedertagen bemärkelse, utan slutredovisningen för en fortbildningskurs på Konstfack i Stockholm för ett tiotal yrkesverksamma inom konst, kultur och formgivning som har pågått under hela läsåret 2016-2017. Egentligen är Främlingen i Södertälje dessutom en helt ny och väsentligen bearbetad version av den motsvarande kurs som hölls på Konstfack under läsåret 2014-2015 och som redovisades på Färgfabriken i Stockholm i juni 2015. 
I Södertälje konsthall visas förutom måleri och fotografi även installationer och videoverk. Till redovisningen hör även en av kursdeltagarna utformad katalog med konstnärernas egna texter, reflektioner och bidrag.
Kursen har varit en bred tvärvetenskaplig och idéhistoriskt förankrad genomgång av centrala metodologiska förståelsemodeller inom konstnärlig forskning med siktet inställt på att tillhandahålla och samtidigt problematisera dessa modeller i ett samtida perspektiv med tonvikt på begreppet “främlingen”. Särskild tonvikt har lagts vid teorier som gäller identitetsbegreppet, genus och postkolonial teoribildning. Dessutom har de olika teoretiska förhållningssätten gestaltats i praktiskt konstnärligt arbete på basen av regelbundna samtal och gruppdiskussioner, som sedan implementerats i det egna konstnärliga arbetet.
Kursen arrangerades i form av föreläsningar/seminarier, vid vilka främlingen har diskuterats ur olika aspekter med utgångspunkt i den franska språkvetaren och psykoanalytikern Julia Kristevas bok Främlingar för oss själva, som publicerades i svensk översättning 1991. Kristeva, bulgarisk invandrare i Frankrike, skriver bland annat om hur det västerländska samhället har bemött främlingarna genom historien. En annan utgångspunkt har varit hemmet som både begrepp och erfarenhet från Selma Lagerlöf och Zacharias Topelius till Martin Heidegger och Gaston Bachelard – konstellationen ”vi” mot ”dom”. Dessutom har kursen diskuterat det svenska folkhemmets tillblivelse, rasbiologins framväxt, det fula, kroppens kulturhistoria, nazistisk estetik, den postkoloniala teoribildningen, globaliseringen, feminismen och queerbegreppet. Kursen avslutades med reflektioner kring det Europa som ”glömdes bort” i den västeuropeiska diskursen, det vill säga framför allt den central- och östeuropeiska modernismen.
Kursansvarig har varit professor Tom Sandqvist.

I utställningen visas verk av
Narek Aghajanyan
Pernilla Carlsson
Kristoffer Grip
Ingela Johansson
Hanna Kisch
Katarina Klingspor Ekelund
Jochen Lavéno Mangelsdorff
Henning Lindahl
Karin Lindholm
Åsa Lipka Falck
Karin Lundgren-Tallinger
Ulf Lundin
Tom Sandqvist
Sissel Wibom